Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Ruiling
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 – Ontbinding en overmacht
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 18 – Toepasselijkheid branche-voorwaarden


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument  mode-artikelen en aanverwante artikelen verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en als klant mode-artikelen en aan deze branche verwante artikelen afneemt;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in mode- en aanverwante artikelen uitoefent;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van door de ondernemer aangeboden mode- en aanverwante artikelen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 
Naam ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAARTEN TIJSSEN MODE BV h.o.d.n. “TIJSSEN MODE”
Vestigingsadres: Burchtstraat 30 te (6511 RE) Nijmegen
Telefoonnummer: 024 – 322 24 81
E-mailadres: mode@tijssenmode.nl

Website: www.tijssenmode.nl
KvK-nummer: 09123335
Btw-identificatienummer: NL810318532B01

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   

 
Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden mode- en aanverwante artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
   

 
Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het artikel aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het artikel; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
 

 
Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere artikelen met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard ende kenmerken  van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het  artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het is de consument verboden om het artikel te dragen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 1, zoals bijv. beschadiging of vervuiling.
   

 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn en op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het artikel terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. 
 3. De consument zendt het artikel terug met alle geleverde toebehoren (kaartjes e.d.), ongedragen en onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
   

 
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde artikel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het artikel zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het artikel heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het artikel heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Ruiling

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen heeft de consument het recht om het gekochte artikel te ruilen, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

 

ruiling dient binnen 8 dagen na aankoop te geschieden, tenzij een andere termijn is overeengekomen tegen overlegging van de originele aankoop-/ kassabon en/of factuur; indien het artikel via de webshop is gekocht geldt dient binnen 14 dagen na aankoop te worden geruild;

 

het artikel dient te worden geretourneerd  met alle geleverde toebehoren (kaartjes e.d.), ongedragen en onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

 

 1. Het recht om te ruilen zoals hierboven in lid 1 is omschreven is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. Dit geldt tevens voor speciaal op maat gemaakte artikelen of anderszins voor de consument aangepast alsmede voor artikelen die op verzoek van de consumentdoor de ondernemer zijn besteld.

 

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
   


Artikel 12 – Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de mode-artikelen voldoen aan de overeenkomst (conformiteit). Tevens staat de ondernemer er voor in  dat de artikelen die eigenschappen bezitten die – alle omstandigheden in aanmerking nemende – voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. De garantie zoals in lid 1 is omschreven is niet van toepassing  voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade, welke  na levering van  de artikelen zijn ontstaan door ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of door de consument of door derden aangebrachte veranderingen of wijzigingen aan het geleverde.
 3. De consument behoudt zijn wettelijke garantierechten, niet tegenstaande het bepaalde in lid 1 en 2 omtrent de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 –  Ontbinding en overmacht
 

 1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming  deze ontbinding niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is kan de consument pas tot ontbinding overgaan wanneer de tekortschietende ondernemer in verzuim is.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die de ondernemer niet kan worden aangerekend. Hiervan is sprake als de tekortkoming niet te wijten is zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.


Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij de verkoop van artikelen aan consumenten via de webshop dient de consument de prijs bij vooruitbetaling te voldoen, bij gebreke waarvan de consument geen enkel recht kan doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


  Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   


Artikel 17 – Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde artikelen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar de ondernemer is gevestigd.


Artikel 18 – Toepasselijkheid branche-voorwaarden

 

 1. Naast onderhavige algemene voorwaarden zijn op tussen de consument en de ondernemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot bruidsmode en maatwerk tevens van toepassing de CBW-erkende voorwaarden voor Bruidsmode en Maatwerk.
 2. Tevens zijn van toepassing de INretail Algemene voorwaarden voor de mode- en schoenenbranche.
 3. Ingeval van bepalingen in de in lid 1 en 2 genoemde algemene voorwaarden afwijken dan wel strijdig zijn met onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer, prevaleren de voorwaarden die voor de consument het meest voordeling zijn.

 

 

 


 

 INretail Algemene Voorwaarden voor de mode- en schoenenbranche

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de vereniging INretail een bedrijf in de mode- en/of schoenendetailhandel uitoefent;

b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modear-tikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;

c. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;

d. vereniging INretail: vereniging van ondernemers in de Woon-, Mode-, Sport- en Schoenendetailhandel, gevestigd te Zeist;

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/re-pareren van modeartikelen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3 OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4 VOORUITBETALING

De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbe-taalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 5 RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na aankoop van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;

- het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaats-vinden van modeartikelen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen en/of schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de vol-doening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 7 ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegd-heid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8 LEVERTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte modeartikel of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen en/of schoenen over op de consument.

2. De levertermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke levertermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

4. Bij overschrijding van de uiterste levertermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 9 GARANTIES

1. De ondernemer staat er voor in dat geleverde modeartikelen en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat modeartikelen en/of schoenen die eigenschappen bezit-ten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 10 BETALING

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 11 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in reke-ning te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.

2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor rekening van de consument.

Artikel 12 GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbeta-ling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte modeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 13 KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 14 GESCHILLEN

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

 

 

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR BRUIDSMODE EN MAATWERK

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bruidsmode: mode (daaronder begrepen accessoires) voor dames, heren en kinderen ten behoeve van bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en feesten.

Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper.

Ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer, deelnemer aan SG CBW, die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de

garantieregelingen als bedoeld in de artikelen 13 en 16 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 - De geldigheid

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW-erkende ondernemers. Een overzicht daarvan is de vinden op www.cbw-erkend.nl.

Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke webwinkelvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich beroepen op de bepaling die voor hem het gunstigst is.

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom

1.

De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.

2.

De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen of wijzigen.

3.

De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 - De offerte

1.

De offerte is tot 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.

2.

De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

3.

In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:

een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;

de totale (koop)prijs;

de leverdatum; en

de risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.

4.

De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10.

5.

Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.

6.

De ondernemer mag pasgeld in rekening brengen aan de koper als de koper uiteindelijk geen koopovereenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Eigendomvoorbehoud

1.

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

2. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of

met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het

nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

3. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot

enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd,

met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen

schade van derden, winstderving en dergelijke.

ARTIKEL 6 - Annulering, ruilen en opslag

Annulering

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier). Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.

Gevolgen niet afhalen

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen.

Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 7 - De leverdatum en levering

1.

Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.

2.

Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

3.

Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

4.

Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

ARTIKEL 8 - Plichten van de ondernemer

1.

De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.

2.

De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 - Plichten van de koper

1.

De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

2.

De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.

3.

De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1).

4.

De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 10 - De betaling

Koop en verkoop van niet-maatwerk

1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene

betalingsconditie:

maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom; en verder:

indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of

indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90%

van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van

meer dan 50% van de koopsom. Het resterende percentage wordt bij het afhalen betaald.

Maatwerk

2. Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als algemene betalingsconditie:

• bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van maximaal 25% van

de overeengekomen som.

• na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom. De eigendom

van de zaak gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 25% van

de koopsom.

• bij de eerste pas tot maximaal 75% en

• bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.

Betaalbewijs en eigendom

4. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.

5. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de

ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop

te vermelden.

6. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat

hierop een redelijke betalingstermijn.

Aanbetalingsgarantie

7. Op de maximale aanbetaling genoemd in lid 1 en 2 is, bij een overeenkomst met een consument,

de garantie van artikel 13 van toepassing. De koper moet zich houden aan de in dit artikel vermelde

procedure.

Zakelijke kopers

8. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan

genoemd in lid 1 en 2 af te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 13 is op deze

overeenkomsten niet van toepassing.

Niet-tijdige betaling

9. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het

verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst

en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de

betalingsherinnering te betalen.

10. De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere

ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer

incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot

ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van

de koper.

11. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet

is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van

toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het

verschuldigde.

Recht van retentie

12. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet

in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet

rechtvaardigt.

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR BRUIDSMODE EN MAATWERK

ARTIKEL 11 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten.

Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht.

Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

ARTIKEL 12 - Conformiteit en garantie

1.

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2.

Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.

3.

De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt. Zij vallen niet onder de aanbetalingsgarantie van de SG CBW, genoemd in artikel 13.

4.

De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale bruidsmodereinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

ARTIKEL 13 - Aanbetalingsgarantie

Een stappenplan en meer informatie over deze garantie is te vinden op www.cbw-erkend.nl.

1. De consument heeft een garantie als hij in het geval van faillissement/surseance/wettelijke

schuldsanering van de ondernemer geen product geleverd heeft gekregen waar hij wel voor heeft

aanbetaald. De garantie bestaat eruit dat de consument een vervangende overeenkomst kan

sluiten met een andere CBW-erkende bruidsmode-/maatwerkondernemer, waarbij de aanbetaling

op de verschuldigde prijs in mindering wordt gebracht.

2. Om in aanmerking te komen voor de garantie moet de consument de volgende formaliteiten

voldoen:

a. De consument doet uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden in lid 1 is voldaan, of

zoveel eerder als de gelegenheidsdatum nodig maakt, een schriftelijk of elektronisch

(via www.cbw-erkend.nl) beroep op de aanbetalingsgarantie bij de SG CBW.

b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs

van aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de

overeenkomst niet wordt uitgevoerd (namens de ondernemer, of door een overnemende partij

tegen dezelfde condities als met de ondernemer was afgesproken) en dat de aanbetaling

niet wordt terugbetaald. Er hoeft niet gewacht te worden op het bericht van de curator als de

gelegenheidsdatum het noodzakelijk maakt eerder met de uitvoering van de

aanbetalingsgarantie te beginnen.

c. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke ondernemer (maximaal het in

lid 6 in mindering te brengen bedrag) aan de SG CBW over te dragen.

3. Als de consument voldoet aan de voorwaarden in lid 2 zal de SG CBW uiterlijk binnen twee

maanden nadat een beroep is gedaan op de garantie, of zoveel eerder als de gelegenheidsdatum

nodig maakt, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de garantie. Zo ja,

...